Dobre praktyki rewitalizacyjne na świecie i w Polsce

CORK - WIELOFUNKCYJNOŚĆ MIASTA

Obszary wybrane do rewitalizacji: historyczny rdzeń miasta, obszar poprzemysłowy.

Najważniejsze zdiagnozowane problemy: wysoki wskaźnik bezrobocia, zdegradowane obszary poprzemysłowe.

Aby podnieść́ poziom zatrudnienia mieszkańców postanowiono zwiększyć́ atrakcyjność́ obszaru poprzez wyeksponowanie nowych funkcji, na ogół związanych z turystyką. Celem tych działań́ była zmiana wizerunku obszaru z przemysłowego, monofunkcyjnego na wielofunkcyjny.

Działania: Wprowadzono zachęty podatkowe dla właścicieli budynków, których stan techniczny miał zostać́ poprawiony oraz tych, którzy decydowali się̨ tworzyć́ nowe miejsca pracy, zwłaszcza w sektorze handlowym i biznesowym. Ponadto dla samych mieszkańców zorganizowano kursy poprawiające kwalifikacje zawodowe.

Wszystkie etapy i działania podejmowane w procesie rewitalizacji podlegały konsultacjom społecznym, z mieszkańcami i grupami interesu władze stale prowadziły dialog, co zwiększyło identyfikację ludności z miastem i zwiększyło zaufanie ludności do lokalnych władz.Znacznie zmieniło się̨ również̇ zatrudnienie w sektorach – nastąpił wzrost liczby zatrudnionych w usługach i handlu. Skutkiem tych przemian jest wzrost zamożności mieszkańców i zniwelowanie problemów gospodarczych i społecznych dotykających miasto. Cork jest przykładem miasta, w którym władze potraktowały rewitalizację jako narzędzie do jednoczesnej poprawy infrastruktury i warunków życia w mieście oraz zmniejszenia bezrobocia.

PRZASNYSZ - REWITALIZACJA MAŁEGO MIASTA

Obszary wybrane do rewitalizacji: Stare Miasto i Zawodzie.

Najważniejsze zdiagnozowane problemy:

  • zazębianie się problemów społecznych - bezrobocia, ubóstwa, przestępczości i przemocy domowej,
  • w sferze przestrzennej - niedobór miejsc spotkań, zły stan budynków i przestrzeni publicznej, nieuporządkowana zieleń́, zniszczona nawierzchnia.

Pierwsze podejście do rewitalizacji zakończyło się fiaskiem, ponieważ było „listą życzeń́ przedsięwzięć́ infrastrukturalnych”.

Drugie podejście do rewitalizacji rozpoczęto od wyznaczenia obszarów rewitalizacji na podstawie analizy wskaźników opisujących sytuację demograficzną, bezrobocie, ubóstwo, przedsiębiorczość́, edukację, przestępczość́, opiekę̨ zdrowotną i sytuację mieszkaniową w podziale na przasnyskie osiedla. Poszczególnym wskaźnikom cząstkowym nadano wagi, ustalone m.in. na podstawie wyników badania ankietowego, w którym mieszkańcy oceniali wpływ poszczególnych uwarunkowań́ na jakość́ zżycia w mieście. Przygotowano zestaw inwestycji i działań́ miękkich, które miały przyczynić́ się̨ do odnowy najbardziej zdegradowanych części miasta – Starego Miasta i Zawodzia.

Rewitalizację w Przasnyszu potraktowano jako kompleksowe przedsięwzięcie, które służy przezwyciężeniu kryzysu i uwolnieniu lokalnych potencjałów. Sukces tego podejścia wynikał ze starannej diagnozy i udanej współpracy jednostek miejskich, organizacji pozarządowych oraz prywatnych właścicieli nieruchomości.

  • Odrzucono ideę potraktowania projektu jako hasła dostępu do puli funduszy unijnych na rzecz autentycznej rewitalizacji służącej wyprowadzeniu wyznaczonych obszarów z kryzysu.
  • Utworzono Radę Seniorów
  • Powołano do życia Radę Działalności Pożytku Publicznego.

LWÓW - MAŁE PROJEKTY, WIELKIE WSPÓŁDZIAŁANIE

Obszary wybrane do rewitalizacji: Podzamcze.

Najważniejsze zdiagnozowane problemy: niekorzystna struktura ludności – w dzielnicy zostały uboższe, mniej zaradne życiowo osoby, często zagrożone wykluczeniem społeczno-ekonomicznym, brak poczucia tożsamości i więzi sąsiedzkich, brak impulsów rozwojowych.

Problem we wdrażaniu procesu rewitalizacji: ograniczone środki finansowe.

Rozwiązanie: Partycypacyjne planowanie programu rewitalizacji wymagało bardzo dużego zaangażowania, dyspozycyjności
i cierpliwości od całego zespołu projektowego i wszystkich interesariuszy rewitalizacji. W proces ten zaangażowano również̇ inne podmioty: przedstawicieli administracji, lokalnych instytucji (szkoła, parafia, dom kultury), lokalnych aktywistów i organizacje pozarządowe.

Mieszkańcy sami planowali zagospodarowanie terenu, wykonywali proste prace rozbiórkowe, sprzątali i porządkowali okolicę. Starsi ludzie bardzo chętnie włączali się̨ również̇ w prace ogrodnicze. Jako działanie towarzyszące zorganizowano warsztaty z zakresu ogrodnictwa i architektury krajobrazu.

Z uwagi na brak systemowych rozwiązań́ rewitalizacyjnych i ograniczone środki (głównie ze źródeł zewnętrznych) aktywizację i mobilizację lokalnych zasobów uznano za główną szansę rozwoju tego obszaru.

Mimo iż̇ rewitalizacja Podzamcza nie jest przedsięwzięciem kompleksowym, z powodu braku wsparcia instytucjonalnego i stabilnych źródeł finansowania, dzięki partycypacyjnemu podejściu udało się̨ zrealizować́ najpotrzebniejsze inwestycje w znacznie szerszym zakresie niż̇ planowano. Dzięki aktywności mieszkańców udało się̨ też osiągnąć́ cele społeczne: integrację przez współdziałanie, przełamanie bariery nieufności w stosunku do „władz miasta”, powstanie poczucia więzi z miejscem i odpowiedzialności za otaczającą przestrzeń́.

GDAŃSK - OSIEDLE LETNICA - ODNOWA W POROZUMIENIU Z MIESZKAŃCAMI

Obszary wybrane do rewitalizacji: Osiedle Letnica.

Najważniejsze zdiagnozowane problemy: krytyczny stan techniczny infrastruktury, degradacja społeczna - ubóstwo, bezrobocie, niesamodzielność i przestępczość.

Początkowo myślano o utworzeniu strefy przemysłowej. Po odrzuceniu pomysłu zdecydowano się przywrócić do życia funkcje mieszkaniowe obszaru.

Przeprowadzono modernizację zdewastowanego budynku dawnej szkoły, dostosowano go do pełnienia nowych funkcji, czyli miejsca ogniskującego społeczną aktywność́. Nadano mu nazwę̨ Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej "Dom Otwarty”, dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Społeczne funkcje zostały nadane również̇ podwórkom znajdującym się̨ we wnętrzach kwartałów zabudowy. Zlikwidowano znajdujące się̨ tam dotychczas składziki, komórki na węgiel i inne gospodarcze pomieszczenia, w zamian tworząc miejsca sprzyjające spotkaniom mieszkańców i zabawom dzieci.

  • W związku z rewitalizacją przeprowadzono konsultacje społeczne, najpierw dotyczące potrzeb osiedla, potem projektu rewitalizacji i zapisów aktualizowanego na jej potrzeby MPZP.
  • Zorganizowano dyżury przedstawiciela Referatu Rewitalizacji.
  • Działalność rozpoczął Punkt Konsultacji Obywatelskich.

Podczas rewitalizacji przykładano wagę̨ do inicjatyw oddolnych. Na przykład okazało się̨, że w jednym z budynków przeznaczonych do wyburzenia działała niekomercyjna siłownia. Pracownicy Referatu Rewitalizacji zasugerowali grupie stałych użytkowników stworzenie stowarzyszenia, któremu pomogli w uzyskaniu innego pomieszczenia w podziemiach szkoły. Członkowie stowarzyszenia zostali zobowiązani tylko do pokrywania opłat eksploatacyjnych i klub rozpoczął działalność́ pod nazwą Olymp Letnica.

Powołano Klub Aktywnych Kobiet. W ramach klubu prowadzono zajęcia fryzjersko-kosmetyczne, florystyczne, artystyczne, treningi antystresowe, warsztaty kulinarne, a także związane z wyrobem biżuterii, zdobnictwem i wystrojem wnętrz. Projekt był skierowany przede wszystkim do kobiet biernych zawodowo, jego celem była ich aktywizacja społeczna, dokształcanie zawodowe, integracja.

Opracowano na podstawie: Dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast - Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2016 r.

„Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Turek na lata 2016-2023” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach projektu pn.”Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”

Wartość projektu – 107.910,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 97.119,00 PLN, w tym 85% ze środków UE, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz 15% z budżetu państwa.

Dobre praktyki | Rewitalizacja Turku


Używasz bardzo starej przeglądarki internetowej.
Aby prawidłowo wyświetlić tą strone skorzystaj z jednej z wielu darmowych wspóczesnych przeglądarek.