Spotkania odbędą się dnia 13.01.2017 r. w Miejskim Domu Kultury w Turku (ul. Tadeusza Kościuszki 13) w następujących godzinach:

14.00 – Warsztat diagnostyczny

16.00 – Dzień otwarty rewitalizacji

Podczas dnia otwartego będzie możliwość zapoznania z podstawowymi informacjami nt. rewitalizacji oraz dobrymi praktykami w tym zakresie. Każda zainteresowana osoba może przyjść zadać pytanie, zgłosić swoje opinie.

Celem warsztatu diagnostycznego będzie identyfikacja obszarów problemowych na terenie miasta oraz poznanie Państwa potrzeb i oczekiwań odnośnie do zmian, jakie powinny zajść w mieście.

Program Rewitalizacji jest dokumentem dotyczącym wieloletnich działań w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Mają one umożliwić wyprowadzenie ze stanu kryzysowego wyznaczonych obszarów problemowych oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

Bardzo zależy nam, aby Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Turek na lata 2016-2023 jak najlepiej odpowiadał Państwa potrzebom i wymaganiom, dlatego też mamy nadzieję, że zechcą Państwo wziąć udział w spotkaniu.